Now showing items 1-7 of 7

  • БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ 

   Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Тодоров, Евгени; Василева, Стелиана; Димитров, Димитър; Goranova, Penka; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Evgeni; Vasileva, Steliana; Dimitrov, Dimitar (АИ "Ценов", 2015)
   Студията се фокусира върху релацията между успешния брандингов процес и постигането на устойчив и интелигентен регионален растеж. Основната цел на проекта е да анализира предпоставките за интелигентен и устойчив растеж в ...
  • ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-2010 Г. 

   Горанова, Пенка; Стефанов, Стефан; Цветкова, Надежда; Михайлова, Румяна; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Stefanov, Stefan; Tsvetkova, Nadezhda; Mihailova, Rumyana; Tananeeva, Zhivka (АИ "Ценов", 2012)
   В унисон с европейската стратегия за научните изследвания България възприема постановките и принципите за развитие на научноизследователската дейност. Националната стратегия за научните изследвания отчита особеностите ...
  • МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ПОДРАСТВАЩИ”, ПАЗАРУВАЩИ ONLINE 

   Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Тодоров, Георги; Goranova, Penka; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Georgi (АИ "Ценов", 2013)
   В настоящата разработка ще бъде направен опит за теоретично обобщаване и практическо разясняване на базовите фактори, които влияят върху потребителското поведение на подрастващите като пазарен сегмент. Конкретните задачи, ...
  • МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ 

   Горанова, Пенка; Стефанов, Стефан; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Stefanov, Stefan; Tananeeva, Zhivka (АИ "Ценов", 2011)
   Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени ...
  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН 

   Горанова, Пенка; Цветанова, Ева; Тананеева, Живка; Тодоров, Евгени; Goranova, Penka; Tsvetanova, Eva; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Evgeni (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите ...
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

   Горанова, Пенка; Цветанова, Ева; Тананеева, Живка; Тодоров, Евгени; Goranova, Penka; Tsvetanova, Eva; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Evgeni (АИ "Ценов", 2014)
   Основна цел на студията е да разкрие потенциала за промяна и преориентация на производствения модел в България, към по-устойчива икономика, генерираща нови зелени работни места, и териториално развитие, което да интегрира ...
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА АГРАРЕН ПОДСЕКТОР 

   Горанова, Пенка; Кънева, Тотка; Веселинова, Надежда; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Kaneva, Totka; Veselinova, Nadezhda; Tananeeva, Zhivka (АИ "Ценов", 2010)
   Политиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанст- во е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на ...