Now showing items 1-1 of 1

    • МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НЕОБХОДИМ АКТИВ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС 

      Илиев, Драгомир; Саркисян, Карина; Iliev, D.; Sarkisyan, Karina (АИ "Ценов", 2013)
      Целта на разработката е да се изследва нивото на междукултурните компетенции, които притежават българските ръководители и служители при работата им с представители на чужди култури. Чрез анкетно проучване на фирмено равнище ...