Now showing items 1-3 of 3

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ 

   Иванов, Георги; Тананеев, Емилиян; Крумов, Крум; Колева, Росица; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Цветкова, Надежда; Ганчева, Зорница; Антов, Момчил; Кушева, Галя; Иванова, Дияна; Кулчев, Красимир; Желев, Жельо; Станева, Ивелина; Ефтимова, Ирина; Ivanov, Georgi; Tananeev, Emiliyan; Krumov, Krum; Koleva, Rositsa; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Tsvetkova, Nadezhda; Gancheva, Zornitsa; Antov, Momchil; Kusheva, Galya; Ivanova, Diyana; Kulchev, Krasimir; Zhelev, Zhelyo; Staneva, Ivelina; Eftimova, Irina (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят ...
  • СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ 

   Иванов, Георги; Върбанов, Иван; Иванов, Любомир; Костова, Силвия; Ганчева, Зорница; Кузнецов, Юрий; Ivanov, Georgi; Varbanov, Ivan; Ivanov, Lyubomir; Kostova, Silviya; Gancheva, Zornitza; Kuznetsov, Yuriy (АИ "Ценов", 2011)
   Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка ...
  • СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОБЩИНИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   Иванов, Георги; Иванова, Дияна; Ivanov, Georgi; Ivanova, Diyana (АИ "Ценов", 2014)
   Системите за финансово управление и контрол, въведени в практиката на организациите от публичния сектор, са ключов елемент от техния мениджмънт в контекста на изискванията на европейските регламенти и действащото законодателство ...