Now showing items 1-1 of 1

    • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ 

      Атанасова, Христина; Митков, Милен; Иванов, Милен; Стоева, Василена; Atanasova, Hristina; Mitkov, Milen; Ivanov, Milen; Stoeva, Vasilena (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
      Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. ...