Now showing items 1-3 of 3

  • ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

   Кънев, Петър; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Кулчев, Красимир; Kanev, Petar; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya; Kulchev, Krasimir (АИ "Ценов", 2013)
   Специфичните параметри и динамичните промени на средата, в която функционират индустриалните бизнес организации, извеждат на преден план необходимостта от широкото използване на гъвкавите форми на заетост. Това основно ...
  • ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

   Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya (АИ "Ценов", 2012)
   Човешките ресурси са първостепенен фактор за развитието на всяка бизнес организация. Въз основа на многоаспектното анализиране на значителна по обем статистическа и емпирична информация последователно са изведени редица ...
  • ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ 

   Кънев, Петър; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Мехмед, Нехриджан; Kanev, Petar; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya; Mehmed, Nehridzhan (АИ "Ценов", 2014)
   Целта на студията е да се изследва пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти и да се формулират идеи за успешно противодействие срещу рисковете и неблагоприятните последици от ...