Now showing items 1-4 of 4

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2011)
   Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на ...
  • ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО- ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Вечев, Венцислав; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Vechev, Ventsislav (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко ...
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА АГРАРЕН ПОДСЕКТОР 

   Горанова, Пенка; Кънева, Тотка; Веселинова, Надежда; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Kaneva, Totka; Veselinova, Nadezhda; Tananeeva, Zhivka (АИ "Ценов", 2010)
   Политиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанст- во е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на ...
  • ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА 

   Баташки, Георги; Кънева, Тотка; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Kaneva, Totka; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2010)
   Обект на изследване е съществуващата счетоводна практика по от- ношение на представянето и оповестяването на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас. Основната ...