Now showing items 1-1 of 1

    • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ 

      Николова, Марина; Линкова, Маруся; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusia; Lazarova, Elitsa (АИ "Ценов", 2010)
      Туристическият продукт е условно наименование на комплекс от туристически услуги, предлагани под обща цена. Продуктът „селски туризъм” включва създаването на пакети от услуги, системи за резервации и мониторинг, насочени ...