Now showing items 1-1 of 1

    • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

      Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo (АИ "Ценов", 2011)
      Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроиз- водство ...