Now showing items 1-1 of 1

    • СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ 

      Тодоров, Тодор; Марчева, Анастасия; Вачевска, Миглена; Todorov, Todor; Marcheva, Anastasia; Vachevska, Miglena (АИ "Ценов", 2012)
      СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието ...