Now showing items 1-2 of 2

  • ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

   Борисов, Борислав; Господинов, Юлиян; Парашкевова, Евелина; Павлова, Кристина; Маринов, Драгомир; Borisov, Borislav; Gospodinov, Yuliyan; Parashkevova, Evelina; Pavlova, Kristina; Marinov, Dragomir (АИ "Ценов", 2015)
   Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на административния капацитет на областните управи в България. Предметът на изследване е вътрешноорганизационното функциониране на областните ...
  • ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА 

   Борисов, Борислав; Господинов, Юлиян; Парашкевова, Евелина; Маринов, Драгомир; Borisov, Borislav; Gospodinov, Yuliyan; Parashkevova, Evelina; Marinov, Dragomir (АИ "Ценов", 2015)
   Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на плановата практика на общините в България по разработване на планови документи за новия програмен период 2014–2020 г. Обект на изследване са ...