Now showing items 1-5 of 5

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР 

   Милинов, Валентин; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Milinov, Valentin; Marinov, Marin; Raducanov, Sergey (АИ "Ценов", 2011)
   Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. ...
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

   Маринов, Марин; Marinov, Marin (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
   Техническият анализ е един от двата подхода за инвестиционен анализ на финансовите пазари. Той притежава разнообразен графичен и количествен инструментариум, чрез който се изследва ценовото движение на финансовите ...
  • РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

   Ангелов, Ангел; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Загорска, Мариела; Парапинска, Петя; Angelov, Angel; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Zagorska, Mariela; Parapinska, Perq (АИ "Ценов", 2010)
   В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сек- тор в системата на националната икономика, териториално - админист-ративното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Росева, Ренета; Angelov, Angel; Vatev, J.; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Roseva, Reneta (АИ "Ценов", 2011)
   Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, ...