Now showing items 1-2 of 2

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА 

   Илийчовски, Светослав; Мидова, Петранка; Филипова, Теодора; Iliychovski, Svetoslav; Midova, Petranka; Filipova, Teodora (АИ "Ценов", 2011)
   Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

   Коралиев, Янко; Мидова, Петранка; Петрова, Симеонка; Илиева, Любка; Балевски, Иво; Koraliev, Yanko; Midova, Petranka; Petrova, Simeonka; Ilieva, Lyoubka; Balevsky, Ivo (АИ "Ценов", 2010)
   Селският туризъм има значим принос за икономическия растеж на България. Той представлява една от най-добрите възможности за създаване на доходи и заетост в селските райони на страната, отличаващи се с различна степен на ...