Now showing items 1-2 of 2

  • ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА – ГЕНЕРАТОР НА ФИРМЕНИ ЗНАНИЯ 

   Варамезов, Любчо; Николов, Емил; Гуцев, Георги; Varamezov, Lyubcho; Nikolov, Emil; Gutsev, Georgi (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящата студия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на три научни проекта и множество публикации в тази ...
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ 

   Варамезов, Любчо; Гуцев, Георги; Николов, Емил; Varamezov, Lyubcho; Gutsev, George; Nikolov, Emil (АИ "Ценов", 2011)
   Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод ...