Now showing items 1-2 of 2

  • НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ВИДОВЕТЕ РИСК В НЕЯ 

   Панталеев, Пламен; Pantaleev, Plamen (АИ "Ценов", 2015)
   Всяка организация се намира в определена бизнес среда, която от своя страна си взаимодейства с различни фактори, които й оказват както негативно, така и позитивно въздействие. Бизнес средата преминава през етапи на ...
  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС 

   Денева, Анета; Сирашки, Христо; Пантелеева, Искра; Атанасова, Христина; Йорданова, Елена; Ангелова, Румяна; Петрова, Йоана; Вакинова-Петрова, Мариела; Костов, Ивайло; Панталеев, Пламен; Deneva, Aneta; Sirashki, Hristo; Panteleeva, Iskra; Atanasova, Hristina; Yordanova, Elena; Angelova, Rumyana; Petrova, Yoana; Vakinova-Petrova, Mariela; Kostov, Ivaylo; Pantaleev, Plamen (АИ "Ценов", 2016)
   Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна ...