Now showing items 1-1 of 1

    • РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

      Ангелов, Ангел; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Загорска, Мариела; Парапинска, Петя; Angelov, Angel; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Zagorska, Mariela; Parapinska, Perq (АИ "Ценов", 2010)
      В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сек- тор в системата на националната икономика, териториално - админист-ративното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите ...