Now showing items 1-2 of 2

  • ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

   Борисов, Борислав; Господинов, Юлиян; Парашкевова, Евелина; Павлова, Кристина; Маринов, Драгомир; Borisov, Borislav; Gospodinov, Yuliyan; Parashkevova, Evelina; Pavlova, Kristina; Marinov, Dragomir (АИ "Ценов", 2015)
   Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на административния капацитет на областните управи в България. Предметът на изследване е вътрешноорганизационното функциониране на областните ...
  • СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ 

   Богданова, Маргарита; Парашкевова, Евелина; Павлова, Кристина; Bogdanova, Margarita; Parashkevova, Evelina; Pavlova, Kristina (АИ "Ценов", 2012)
   Управлението на риска е съществен елемент от структурата на фирмения мениджмънт. Чрез него се решават многоаспектни и комплексни задачи, които в голяма степен предопределят развитието и успеха на дадена организация. ...