Now showing items 1-4 of 4

  • ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020” 

   Захариев, Васил; Радулова, Анелия; Ангелов, Петко; Zahariev, Vasil; Radulova, Anelia; Angelov, Petko (АИ "Ценов", 2012)
   Изяснени са теоретичните постановки за същността, характеристиките и посоките на влияние на държавния дълг и държавния дефицит върху основните макроикономически променливи. Анализирани са размерът, динамиката и об- служването ...
  • НЕОКЛАСИЧЕСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СИНТЕЗ НА ДОМАКИНСТВАТА 

   Радулова, Анелия; Radulova, Anelia (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
   Настоящата разработка фокусира вниманието върху изучаването на домакинствата като субект на икономически отношения от позициите на неокласическия и институционалния синтез. Домакинството се разглежда като първичен елемент ...
  • ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА 

   Ангелов, Ангел; Радулова, Анелия; Angelov, Angel; Radulova, Anelia (АИ "Ценов", 2011)
   Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите ...
  • ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

   Радулова, Анелия; Александрова, Александрина; Radulova, Anelia; Alexandrova, Alexandrina (АИ "Ценов", 2015)
   Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна ...