Now showing items 1-1 of 1

    • ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

      Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Решеткова, Атанаска; Петкова, Венета; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya; Reshetkova, Atanaska; Petkova, Veneta (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
      Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче ...