Now showing items 1-2 of 2

  • ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 

   Дочев, Михаил; Белоусов, Анатолий; Шелухина, Елена; Чиприянова, Галина; Георгиева, Галя; Dochev, Mihail; Belousov, Anatoliy; Sheluhina, Elena; Chipriyanova, Galina; Georgieva, Galya (АИ "Ценов", 2015)
   Темата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За ...
  • СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания) 

   Белоусов, Анатолий; Иванова-Кузманова, Галя; Чиприянова, Галина; Шелухина, Елена; Belousov, Anatoliy; Ivanova-Kuzmanova, Galya; Chipriyanova, Galina; Sheluhina, Elena (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна ...