Now showing items 1-7 of 7

  • ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko (АИ "Ценов", 2012)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустри- алното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на ...
  • ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Ангелова, Румяна; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko; Angelova, Rumyana (АИ "Ценов", 2012)
   Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното ...
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО И ПРИРОДООПАЗВАНЕТО 

   Сирашки, Христо; Христова, Ралица; Славова, Борислава; Sirashki, Hristo; Hristova, Ralitsa; Slavova, Borislava (АИ "Ценов", 2014)
   Изследователското внимание е насочено към изучаване и прилагане на екологичните стандарти, регламентиращи дейностите, свързани с природоползването, природоопазването и тяхното управление. Обект на изследването са реално ...
  • ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

   Дилков, Цветан; Сирашки, Христо; Dilkov, Tsvetan; Sirashki, Hristo (АИ "Ценов", 2013)
   Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегия „Европа 2020”. Ето защо в настоящата студия е направен опит да се проучат основните приоритети пред ...
  • ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020 

   Дилков, Цветан; Сирашки, Христо; Dilkov, Tsvetan; Sirashki, Hristo (АИ "Ценов", 2013)
   Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената ...
  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

   Денева, Анета; Личев, Тихомир; Личева, Катя; Митов, Кирил; Сирашки, Христо; Диманов, Даниел; Deneva, Aneta; Lichev, Tihomir; Licheva, Katia; Hristova, Veneta; Mitov, Kiril; Sirashki, Hristo; Dimanov, Daniel (АИ "Ценов", 2013)
   В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори,особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и ...
  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС 

   Денева, Анета; Сирашки, Христо; Пантелеева, Искра; Атанасова, Христина; Йорданова, Елена; Ангелова, Румяна; Петрова, Йоана; Вакинова-Петрова, Мариела; Костов, Ивайло; Панталеев, Пламен; Deneva, Aneta; Sirashki, Hristo; Panteleeva, Iskra; Atanasova, Hristina; Yordanova, Elena; Angelova, Rumyana; Petrova, Yoana; Vakinova-Petrova, Mariela; Kostov, Ivaylo; Pantaleev, Plamen (АИ "Ценов", 2016)
   Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна ...