Now showing items 1-2 of 2

  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ 

   Иванов, Георги; Тананеев, Емилиян; Крумов, Крум; Колева, Росица; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Цветкова, Надежда; Ганчева, Зорница; Антов, Момчил; Кушева, Галя; Иванова, Дияна; Кулчев, Красимир; Желев, Жельо; Станева, Ивелина; Ефтимова, Ирина; Ivanov, Georgi; Tananeev, Emiliyan; Krumov, Krum; Koleva, Rositsa; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Tsvetkova, Nadezhda; Gancheva, Zornitsa; Antov, Momchil; Kusheva, Galya; Ivanova, Diyana; Kulchev, Krasimir; Zhelev, Zhelyo; Staneva, Ivelina; Eftimova, Irina (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят ...
  • СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

   Крумов, Крум; Тананеев, Емилиян; Стойкова, Пепа; Цветкова, Надежда; Петкова, Зорница; Костова, Силвия; Антов, Момчил; Krumov, Krum; Tananeev, Emiliyan; Stoykova, Pepa; Tsvetkova, Nadezhda; Petkova, Zornitsa; Kostova, Silviya; Antov, Momchil (АИ "Ценов", 2012)
   Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в съответните контролни институции. Въз основа ...