Now showing items 1-1 of 1

    • СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

      Трайков, Богомил; Попов, Веселин; Кузнецов, Юрий; Цанов, Емил; Лалев, Ангелин; Божиков, Асен; Traykov, Bogomil; Popov, Veselin; Kuznetsov, Yuriy; Tsanov, Emil; Lalev, Angelin; Bozhikov, Asen (АИ "Ценов", 2015)
      Съвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на ...