Now showing items 1-3 of 3

  • АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ) 

   Варамезов, Любчо; Дилков, Цветан; Гуцев, Георги; Varamezov, Lyubcho; Dilkov, Tzvetan; Gutzev, Georgi (АИ "Ценов", 2010)
   Настоящето изследване е насочено към установяване приложени- ето в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата ...
  • ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА – ГЕНЕРАТОР НА ФИРМЕНИ ЗНАНИЯ 

   Варамезов, Любчо; Николов, Емил; Гуцев, Георги; Varamezov, Lyubcho; Nikolov, Emil; Gutsev, Georgi (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящата студия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на три научни проекта и множество публикации в тази ...
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ 

   Варамезов, Любчо; Гуцев, Георги; Николов, Емил; Varamezov, Lyubcho; Gutsev, George; Nikolov, Emil (АИ "Ценов", 2011)
   Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод ...