Now showing items 1-3 of 3

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

   Вътев, Жельо; Михайлов, Емил; Асенова, Мариана; Георгиев, Георги; Кръстев, Бисер; Mihailov, E.; Asenova, Mariana; Vatev, Zhelyo; Georgiev, Georgi; Krastev, Biser (АИ "Ценов", 2010)
   В разработката се изледва въздействието на стопанската криза върху банковия сектор в България. Очертават се проблемите на финансово-кредитната система в условията на глобалната финансова криза. Прави се анализ на найното ...
  • ПРОБЛЕМИ НА СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО В ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БАНКИ 

   Вътев, Жельо; Vatev, Zhelyo (АИ "Ценов", 2012)
   В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази основа се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и ...