Now showing items 1-4 of 4

  • ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

   Йорданова, Елена; Yordanova, Elena (АИ "Ценов", 2011)
   Студията разглежда значението и влиянието на етиката върху поведението при управление на организацията в два аспекта: от гледна точка на човешкия фактор и от гледна точка на организационните фактори. За ефективността на ...
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКО-ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ 

   Асенов, Анатолий; Чиприянов, Михаил; Йорданова, Елена; Динков, Милен; Тимнева, Даря; Костова, Венелина; Стоянова, Даниела; Asenov, Аnatoli; Chipriyanov, Michail; Yordanova, Elena; Dinkov, Milen; Timneva, Daria; Kostova, Venelina; Stoyanova, Daniela (АИ "Ценов", 2010)
   Проектът е свързан с разработването на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании. Очакванията са той да служи като основа за осъществяването на успешен и екологосъобразен корпоративен мениджмънт ...
  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС 

   Денева, Анета; Сирашки, Христо; Пантелеева, Искра; Атанасова, Христина; Йорданова, Елена; Ангелова, Румяна; Петрова, Йоана; Вакинова-Петрова, Мариела; Костов, Ивайло; Панталеев, Пламен; Deneva, Aneta; Sirashki, Hristo; Panteleeva, Iskra; Atanasova, Hristina; Yordanova, Elena; Angelova, Rumyana; Petrova, Yoana; Vakinova-Petrova, Mariela; Kostov, Ivaylo; Pantaleev, Plamen (АИ "Ценов", 2016)
   Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна ...
  • ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ 

   Йорданова, Елена; Yordanova, Elena (АИ "Ценов", 2015)
   В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на ...