Now showing items 1-5 of 5

  • ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ 

   Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey (АИ "Ценов", 2015)
   Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за ...
  • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС 

   Захариев, Андрей; Димитров, Мартин; Zahariev, Andrey; Dimitrov, Martin (АИ "Ценов", 2015)
   След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да ...
  • ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС 

   Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey (АИ "Ценов", 2012)
   През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице въз- можност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и ...
  • МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти) 

   Захариев, Андрей; Милинов, Валентин; Zahariev, Andrey; Milinov, Valentin (АИ "Ценов", 2015)
   Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни ...
  • РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА 

   Колев, Кольо; Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Шарков, Ваньо; Марчева, Анастасия; Кръстев, Людмил; Kolev, Kolyo; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Zahariev, Andrey; Zaharieva, Galina; Sharkov, Vanio; Marcheva, Anastasiya; Krystev, Lyudmil (АИ "Ценов", 2010)
   Изследването на управленските, финансовите и социално-иконо- мическите проблеми на формирането и развитието на работната сила в здравеопазването е необходимо за диагностициране състоянието на системата и разработването ...