Now showing items 1-4 of 4

  • ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС 

   Захариева, Галина; Илиев, Драгомир; Саркисян, Карина; Стефанов, Галин; Zaharieva, Galina; Iliev, Dragomir; Sarkisyan, Karina; Stefanov, Galin (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящата разработка „Външнотърговска специализация и икономи- чески растеж на страните от ЕС” е насочено към изследване на взаимовръзката между производствената и търговската специализация и развитието на икономиките ...
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

   Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay (АИ "Ценов", 2012)
   Процесите на либерализация на международната търговия създават естествени предпоставки за разширяване на вътрешноотрасловата търговия между страните. В рамките на Европейския съюз тази тенденция е подвластна и търпи ...
  • РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА 

   Колев, Кольо; Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Шарков, Ваньо; Марчева, Анастасия; Кръстев, Людмил; Kolev, Kolyo; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Zahariev, Andrey; Zaharieva, Galina; Sharkov, Vanio; Marcheva, Anastasiya; Krystev, Lyudmil (АИ "Ценов", 2010)
   Изследването на управленските, финансовите и социално-иконо- мическите проблеми на формирането и развитието на работната сила в здравеопазването е необходимо за диагностициране състоянието на системата и разработването ...
  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 

   Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Костов, Димитър; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay; Kostov, Dimitar (АИ "Ценов", 2013)
   Европейският съюз като територия за свободно движение на "хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни ...