Now showing items 1-2 of 2

  • МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО 

   Димитрова, Тeодора; Столинчев, Младен; Dimitrova, Teodora; Stolinchev, Mladen (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване ефективният кредитен риск-мениджмънт се разглежда като фактор за банкова стабилност, който регистрира значителен принос в организацията на банковата дейност и в процеса по формулиране на рационални ...
  • ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

   Божинов, Божидар; Антонов, Николай; Bozhinov, Bozhidar; Antonov, Nikolay (АИ "Ценов", 2012)
   Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите ...