Now showing items 1-1 of 1

    • СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОБЩИНИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

      Иванов, Георги; Иванова, Дияна; Ivanov, Georgi; Ivanova, Diyana (АИ "Ценов", 2014)
      Системите за финансово управление и контрол, въведени в практиката на организациите от публичния сектор, са ключов елемент от техния мениджмънт в контекста на изискванията на европейските регламенти и действащото законодателство ...