Show simple item record

dc.contributor.authorГоранова, Пенка
dc.contributor.authorВасилева, Стелиана
dc.date.accessioned2017-03-07T14:46:04Z
dc.date.available2017-03-07T14:46:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3152
dc.description.abstractСъчетаното използване на елементите на интегрираните марке тингови комуникации (ИМК) дава възможност, те да се комбинират така, че взаимно да се допълват. Стремежът е да се постигне последователно и логично излагане на комуникационните послания в тяхната хармоничност. По този начин се увеличава общото въздействие върху целевата аудитория, а това е особено полезно при провеждането на ниско бюджетни кампании. Целта на настоящата разработка е, въз основа на направените изводи и констатации от емпиричното изследване на потребителските нагласи към елементите на интегрираните маркетингови комуникации, да се предложи инструмент за вземане на управленски решения, чрез които да се повиши ефективността по отношение на прилагането на ИМК концепциите на компаниите. Във връзка с вече формулираната цел са заложени следните задачи:  да се проучи същността на интегрираните маркетингови кому- никации и причините за тяхното възникване;  да се очертаят етапите при разработване на програма за инте- грирани маркетингови комуникации;  да се анализира синергичният ефект между елементите на ин- тегрираните маркетингови комуникации. В студията се доказва тезата, че синергичният ефект между еле- ментите на интегрираните маркетингови комуникации е необходим в съвременния мениджмънт на фирмите, тъй като в резултат от неговото приложение се постигат по-високи резултати отколкото използването на ИМК елементите поотделно. Изводите и констатациите от проведения конфирматорен факто- рен анализ между елементите на интегрираните маркетингови комуни- кации могат да бъдат използвани като отправна точка в управлението на комуникационната политика на компаниите, прецизиране и оптимизиране разпределението на бюджета между отделните елементи в рамките на ИМК концепцията.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectинтегрирани) маркетингови комуникацииbg_BG
dc.subjectсинергияbg_BG
dc.subjectрекламаbg_BG
dc.subjectпромоцииbg_BG
dc.subject(конфирматорен) факторен анализbg_BG
dc.titleЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record