Show simple item record

dc.contributor.authorАлексиева, Десислава
dc.contributor.authorЙорданова, Елена
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:34Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:35Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:34Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4294
dc.description.abstractУправлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната разработка е да се извърши теоретико-емпирично изследване на категориите „интереси“ и „поведение“ и способността им да бъдат функционално и рационално вписани в управленския процес. Изследователската теза е подчинена на идеята за взаимната връзка и взаимодействие между интереси и поведение на субектите в организацията и начините на устойчиво управление. За доказването й се поставят следните задачи:  да се проучи и анализира зависимостта между категориите „интереси“ и „поведение“ в управлението;  да се представят теоретични възможности за влияние и въздействие между интересите и поведението;  да се проведе практическо изследване по проектната идея;  да се обобщят, систематизират научните и научно-приложните резултати и се обособят приносните моменти. Извършеното изследване потвърждава изследователската теза, като научно-приложни резултати на изследването се очертават: обобщен, систематизиран и анализиран понятиен апарат, с който е обогатена научната теория в областта на управлението и администрацията; представени са възможности за влияние и взаимодействие между интереси и поведение; изследвани са техники и механизми осигуряващи устойчиво управление на организацията. Отправени са препоръки и предложения за балансирано и устойчиво развитие на вътрешноорганизационните отношения.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectинтересиbg_BG
dc.subjectповедениеbg_BG
dc.subjectорганизацияbg_BG
dc.titleИнтереси и поведение ‒ управленски аспектиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record