Библиотека „Стопански свят” е специализирано издание с повече от 20-годишна история за публикуване на монографични изследвания, в т.ч. и дисертационни трудове, в областта на икономиката, администрацията и управлението на автори от Висши училища и научни организации от страната и чужбина. Монографиите могат да се публикуват на български, английски, немски или руски език. Съдържанието (структурата) на монографичния труд и неговото резюме на български и английски език се публикуват на официалната уебстраница на СА „Д. А. Ценов”. Редакционният съвет е в процес на подготовка за предприемане на постъпки за рефериране на изданието в EBSCO Publishing, като целта му е да осигури на авторите по-широко популяризиране на научните им изследвания. На тази основа ще се създадат възможности и за увеличаване броя на цитиранията. Периодичността на изданието е 6 книжки годишно.

Recent Submissions

View more