СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВИ И НЕЧУЖДОЕЗИКОВИ ДИСЦИПЛИНИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – ГР. СВИЩОВ

DLib Repository

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВИ И НЕЧУЖДОЕЗИКОВИ ДИСЦИПЛИНИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – ГР. СВИЩОВ

Show full item record

Title: СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВИ И НЕЧУЖДОЕЗИКОВИ ДИСЦИПЛИНИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – ГР. СВИЩОВ
Author: Тодоров, Петър; Todorov, Petar
Abstract: Смесеното обучение е иновативен подход, при който се комбинират присъствена с електронна форма на обучение. За целта трябва да се създаде виртуална среда за обучение, където студентите могат да изпълняват редица задачи с цел повишаване качеството на обучение. Един от най-разпространените методи за прилагане на смесено обучение е използването на системата за обучение Мудъл (на англ. ез. Moodle), която дава възможност на преподавателите да разработват съдържание, да създадат курсове, да регистрират потребители и да провеждат обучение. Тази форма на обучение се прилага успешно вече няколко години от преподаватели от катедра „Чуждоезиково обучение” към СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, като резултатите при всички тези дейности са били положителни. До този момент обаче в Стопанската академия не е правена съпоставка на дейностите и резултатите при прилагане на смесено обучение в чуждоезикови и не-чуждоезикови дисциплини. Целта на настоящото изследване е да установи до каква степен смесеното обучение е ефективно както при обучението по чужд език, така и при обучението по икономически дисциплини. При изпълнение на дейностите е създадена виртуална среда и е проведен експеримент. Резултатите от изследването показват, че смесеното обучение е приложимо и в двете групи дисциплини, което дава основания за работа в насока на разширяване диапазона на прилагането му в Стопанската академия, което означава обхващане на повече дисциплини и форми на обучение. Blended learning is an innovative approach which combines face-to-face and electronic form of learning. For blended learning to be implemented, a virtual learning environment must be created. This environment enables students to perform various tasks and activities in order to improve the quality of their education and achieve higher results. One of the most widespread methods of implementing blended learning is the use of Moodle LMS (learning management system), which enables lecturers to create online content, develop courses, register users and manage the learning process. This form of learning has been successfully implemented over the last few years by lecturers at the Department of Foreign Languages at the D. A. Tsenov Academy of Economics in Svishtov both in language courses and in their work on a series of scientific and research projects. The results of all these activities so far have been positive. So far, however, at the D. A. Tsenov Academy of Economics no comparison has been made between the activities and the results of implementing blended learning in foreign language and non-foreign language subjects. The aim of this research is to ascertain to what extent blended learning is efficient in foreign language teaching and in teaching economic subjects. In carrying out the activities, we created a learning environment and conducted a scientific experiment. The results of the research show that blended learning is applicable in both groups of subjects, which gives ground for working further and expanding the scope of its application at the D. A. Tsenov Academy of Economics, covering more subjects and more forms of education.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1828
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
473_split_21_2014.swf 1.135Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов