УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Author: Банчев, Петър; Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Динкова, Венка
Abstract: Стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) дават възможност на предприятията да увеличават приходите си чрез: 􀂙 реализирането на продукти и услуги на пазара, които съответстват на потребителските нужди на клиентите; 􀂙 подобряването на обслужването и работата с клиентите; 􀂙 оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите; 􀂙 задържането на съществуващите и привличане на нови клиенти; 􀂙 по-ефективното реализиране на продуктите на предприятието. Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в стремежа им към прилагане на модерни методи и подходи за задържане на настоящите ключови клиенти, което ще доведе и до повишаване на конкурентноспособността им, както и да се предложат подходи за работа за привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (пазарния дял) и икономическото състояние на бизнеса. The application of the strategies for management of relationships with customers gives a possibility for the enterprises to increase their incomes through: 􀂙 realising of products and servies on the market, that correspond to the consumption needs of the customers; 􀂙 improvement of service and working with customers; 􀂙 optimizing the process of negotiating with the customers; 􀂙 keeping existing and attracting of new customers; 􀂙 more effective realization of the enterprise products. The basic goal of the work is on the ground of the leasing theoretical concepts and research of the practice existing in our country to genreate ideas for giving assistance to Bulgarian enterprises in their ambition to implement new methods and approaches to keep the present key customers, as to suggest other approaches for working to attract new customers, which will broaden the marketing presence with (marketing share) and to increase competetiveness of the business.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2120
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2008_56_71.pdf 304.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов