Виртуалната библиотека представлява онлайн хранилище за публикувани и непубликувани научни трудове, включително статии и студии от периодичните издания на Стопанска академия, доклади от научни конференции, защитени докторски дисертации, учебници, хабилитационни трудове и монографии.

View more