Now showing items 42-61 of 1045

  • TERRITORIAL DIFFERENCES BETWEEN THE LIVING STANDARDS IN BULGARIAN REGIONS AND DISTRICTS (2010–2017) 

   TZANOV, Vasil (Tsenov Publishing House, 2018)
   The article reviews differences in the living standard at the level of regions and districts. Living standard is defined and assessed in terms of material living conditions by employing multiple indicators which are grouped ...
  • THE 10 DON’TS TO MANAGER’S EFFICIENCY 

   Kamenov, Kamen (Tsenov Publishing House, 2019)
   The study of human history reveals that all authorities share a common attribute (feature) – the pursuit to consolidate, preserve and reproduce their power. This principle applies to the behavior of managers, too, since ...
  • THE FACTORS OF ECONOMIC GROWTH FROM A CLASSICAL PERSPECTIVE 

   SHISHMANOVA, Penka (АИ "Ценов", 2014)
   The problems of economic growth have been increasingly taken into account over the last decades, which brings to the fore the issue of the factors that determine it. The dynamics of contemporary economic development ...
  • THE IMPACT OF MARKET, PRIVATE, COLLECTIVE AND HYBRID MODES OF GOVERNANCE ON AGRARIAN SUSTAINABILITY IN BULGARIA 

   BACHEV, Hrabrin (Tsenov Publishing House, 2018)
   The specific governance systems in different countries, regions, sectors, etc., are a factor which largely (pre)determines the rate and type of socioeconomic development. Despite its tremendous theoretical and practical ...
  • THE INNOVATION STRATEGY AND THE COMPETITIVE POSITIONS OF BULGARIAN ECONOMY 

   GEORGIEV, Rumen; VELUSHEV, Milen (Tsenov Publishing House, 2018)
   As an EU member state, it has become an imperative for Bulgaria to fit in the economic structure of the European Union. In order to promote economic growth, the Union assigned member-states with the task to identify the ...
  • THE MARKET SPIRIT OF PRESENT TIME AND ITS ANTI-CULTURAL ORIENTATION 

   STOYANOV, Velcho (АИ "Ценов", 2011)
   The issue of the direction in which market, market economy and society will continue to develop has become extremely popular based on the globalization and financial-economic crisis. The spells of „deregulation” and „free ...
  • THE RENAISSANCE OF GROWTH THEORY 

   MLADENOVA, Zoya (АИ "Ценов", 2011)
   The publication aims to explain the recent developments in growth theory. The underlying thesis is that there are indisputable proofs according to which since the mid-80s of the 20th century there has been a revival of ...
  • THE SPONTANEITY OF SOCIAL LIFE AND FREE HUMAN CHOICE 

   Kanev, Metody (Tsenov Publishing House, 2019)
   This article is an attempt to interpret fundamental issues related to the spontaneous formation and the course of social life; the role of free human choice of goals, means and actions; the relationship between the spontaneity ...
  • WORTH AS AN ECONOMIC ESTIMATION 

   MIRKOVICH, Kamen (АИ "Ценов", 2012)
   The study analyzes some methodological issues of worth as a fundamental concept of economic theory. The author’s main idea is that worth, besides having substantial nature, is an economic estimation, which economic units ...
  • Автоматизация на счетоводството във фирмите. 

   Николаев, Йордан (АИ „Ценов”, Свищов, 1995)
  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

   Борисов, Борислав; Богданова, Маргарита; Парашкевова, Евелина (Tsenov Publishing House, 2018)
   Целта на настоящото изследване е да се разгледат и критично да се анализират концепциите, системите и инструментите за изграждане на административен капацитет и постигане на добро управление, както и да се представят отделни ...
  • АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО ДОГОВАРЯНЕ 

   РАДЕВ, Юли (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящата публикация са дискутирани някои актуални въпроси на дългосрочното договаряне, отнасящи се до спецификацията и изпълнението на непълните договори. Във фокуса на вниманието са поставени концепцията за ограничената ...
  • АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО 

   Йорданова, Маргарита Стефанова; Yordanova, Margarita Stefanova (АИ "Ценов", 2014)
   Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата ...
  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ” 

   Данчева, Ралица; Тодоров, Мирослав; Димитров, Ради; Тодоров, Тодор; Събев, Иван; Dancheva, Ralitsa; Todorov, Miroslav; Dimitrov, Radi; Todorov, Todor; Sabev, Ivan (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото ...
  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ 

   Халаджов, Венцислав; Haladzhov, Ventsislav (АИ "Ценов", 2015)
   С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането на изискванията за развитие на разузнавателната дейност и възможните ...
  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2011)
   Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на ...
  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

   Вечев, Венцислав; Димитров, Ради (Tsenov Publishing House, 2018)
   Резюме В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, ...
  • АЛГОРИТЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА 

   Стоянова, Даниела (АИ "Ценов", 2014)
   Организационната промяна е сложен и необходим процес за голяма част от българските фирми, които са изправени пред предизвикателствата на пазарната конюнктура. Целта на настоящата разработка е да представи алгоритъм за ...
  • АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 

   Иванов, Иван (Tsenov Publishing House, 2016)
   Настоящата разработка разглежда възможностите за инвестиране на капиталовите пазари посредством един сравнително нов за българския пазар инвестиционен продукт – структурираният депозит. Отделя се специално внимание на ...
  • Амбивалентните ситуации в мениджмънта. 

   Каменов, Камен (АИ „Ценов”, Свищов, 1999)