Now showing items 1-3 of 3

  • ИЗВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ 

   Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo (АИ "Ценов", 2012)
   Интернационализацията в сферата на услугите се е превърнала в самостоятелна сила, която има ясно изразена тенденция към нарастване. Тя се формира от най-различни фактори: икономически, политически, технологически, ...
  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

   Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo (АИ "Ценов", 2011)
   Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроиз- водство ...
  • СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС 

   Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Савчева, Велина; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Savcheva, Velina (АИ "Ценов", 2013)
   Целта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне ...