Now showing items 1-3 of 3

  • АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС 

   Колева, Росица; Цанова, Стела; Кушева, Галя; Koleva, Rositsa; Tsanova, Stela; Kusheva, Galya (АИ "Ценов", 2013)
   Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна ...
  • ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ 

   Митов, Кирил; Колева, Росица; Гергова, Маргарита; Дончева, Людмила; Mitov, Kiril; Koleva, Rositsa; Gergova, Margarita; Doncheva, Lyudmila (АИ "Ценов", 2012)
   Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението ...
  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ 

   Иванов, Георги; Тананеев, Емилиян; Крумов, Крум; Колева, Росица; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Цветкова, Надежда; Ганчева, Зорница; Антов, Момчил; Кушева, Галя; Иванова, Дияна; Кулчев, Красимир; Желев, Жельо; Станева, Ивелина; Ефтимова, Ирина; Ivanov, Georgi; Tananeev, Emiliyan; Krumov, Krum; Koleva, Rositsa; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Tsvetkova, Nadezhda; Gancheva, Zornitsa; Antov, Momchil; Kusheva, Galya; Ivanova, Diyana; Kulchev, Krasimir; Zhelev, Zhelyo; Staneva, Ivelina; Eftimova, Irina (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят ...