Show simple item record

dc.contributor.authorГригорова, Ваня
dc.date.accessioned2016-05-17T13:03:51Z
dc.date.available2016-05-17T13:03:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1350
dc.description.abstractВ организациите от сектора „производство на продукти с ин дустриално предназначение” измерването на резултатите от марке- тинговата дейност има своя специфика. Основната задача на мени- джмънта в този бранш се свързва с търсене на нови управленски ре- шения за снижаване на материалната и енергийна поглъщаемост на производствените процеси. По тази причина нараства значението на точността и организацията на измерването на резултатите от марке- тинговата дейност.Настоящата разработка представя получените данни от проучване на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност, проведено сред 54 големи и средни български организации. При анализиране на първичната информация са изведени проблемните зони на измерването на маркетинга. Те се превръщат в основни жалони за извършване на промени и за въвеждане на нов комплексен подход за измерване и оценяване на маркетинговите резултати в организациите от този икономически сектор.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectмаркетингbg_BG
dc.subjectизмерване на резултати от маркетингаbg_BG
dc.subjectорганизации за производство на индустриални продуктиbg_BG
dc.titleИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record