Show simple item record

dc.contributor.authorБанчев, Петър
dc.contributor.authorГоранова, Пенка
dc.contributor.authorТананеева, Живка
dc.contributor.authorДинкова, Венка
dc.date.accessioned2016-06-02T12:41:38Z
dc.date.available2016-06-02T12:41:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2120
dc.description.abstractСтратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) дават възможност на предприятията да увеличават приходите си чрез: 􀂙 реализирането на продукти и услуги на пазара, които съответстват на потребителските нужди на клиентите; 􀂙 подобряването на обслужването и работата с клиентите; 􀂙 оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите; 􀂙 задържането на съществуващите и привличане на нови клиенти; 􀂙 по-ефективното реализиране на продуктите на предприятието. Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в стремежа им към прилагане на модерни методи и подходи за задържане на настоящите ключови клиенти, което ще доведе и до повишаване на конкурентноспособността им, както и да се предложат подходи за работа за привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (пазарния дял) и икономическото състояние на бизнеса. The application of the strategies for management of relationships with customers gives a possibility for the enterprises to increase their incomes through: 􀂙 realising of products and servies on the market, that correspond to the consumption needs of the customers; 􀂙 improvement of service and working with customers; 􀂙 optimizing the process of negotiating with the customers; 􀂙 keeping existing and attracting of new customers; 􀂙 more effective realization of the enterprise products. The basic goal of the work is on the ground of the leasing theoretical concepts and research of the practice existing in our country to genreate ideas for giving assistance to Bulgarian enterprises in their ambition to implement new methods and approaches to keep the present key customers, as to suggest other approaches for working to attract new customers, which will broaden the marketing presence with (marketing share) and to increase competetiveness of the business.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectуправление на клиентиbg_BG
dc.subjectключови клиентиbg_BG
dc.subjectклиентиbg_BG
dc.subjectстратегииbg_BG
dc.subjectбъдещи клиентиbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ – СТРАТЕГИИ И ПРИЛОЖЕНИЕbg_BG
dc.title.alternativeCUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT(CRM) – STRATEGIES AND APPLICATIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record