Последни депозирания

 • STUDENTS’ PERSPECTIVE TOWARDS TO BOLOGNA PROCESS AND EMPLOYABILITY (CASE STUDY OF BULGARIA) 

  Poladashvili, Tamari (Tsenov Publishing House, 2018)
  The problem of youth unemployment is a global issue. This article discuss in depth the youth unemployment problem. It analyses the characteristics, causes, and consequences of graduate unemployment and examines its ...
 • UNEMPLOYMENT BENEFITS IN BULGARIA AND THEIR POTENTIAL FOR PREVENTION OF POVERTY 

  Philipova, Cornelia (Tsenov Publishing House, 2018)
  Prevention of poverty and social exclusion is a process directly related to public incentives for vulnerable groups aiming to achieve a decent and independent life. Labour income is one of the main prerequisites for ...
 • BANK INSOLVENCY – REGULATORY CHALLENGES AND EMPIRICAL EVIDENCE 

  Marinova, Kristi (Tsenov Publishing House, 2018)
  Nowadays bank insolvency is a specific field in bank capital management, which requires constant development of the existing regulations and application of new methods and tools for its prevention and early detection. The ...
 • CURRENT CHALLENGES TO THE OFFSHORE BUSINESS 

  Vasileva, Petya (Tsenov Publishing House, 2018)
  Offshore business is such an integral part of the financial sector that we can hardly imagine the world of money without it. Today we are as accustomed to offshore business as people were to slavery in the 18th and the ...
 • COMPARATIVE ADVANTAGES AND COMPETITIVENESS OF BULGARIAN EXPORTS 

  Pirimova, Vera; Peshev, Petar (Tsenov Publishing House, 2018)
  The research analyses the comparative advantages and competitiveness of Bulgarian production and exports. The paper consists of two parts. Part one reviews some theoretical concepts about the nature of comparative advantages ...
 • БОЛОНСКИЯТ ПРОЦЕС И ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СТУДЕНТИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ) 

  Поладашвили, Тамари (Tsenov Publishing House, 2018)
  Проблемът за младежката безработица е глобален проблем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира характеристиките, причините и последиците от безработицата на завършилите и връзката ѝ с Болонския процес. ...
 • БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – РЕГУЛАТОРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА 

  Маринова, Кристи (Tsenov Publishing House, 2018)
  Банковата несъстоятелност е специфична материя от съвременния банков капиталов мениджмънт, която поражда перманентна потребност както от доразвитие на регулаторната уредба, така и от въвеждане на нови методи и средства за ...
 • АКТУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОФШОРНИЯ БИЗНЕС 

  Василева, Петя (Tsenov Publishing House, 2018)
  Офшорният бизнес е част от финансовия пейзаж и светът на парите трудно може да бъде представен без него. Дотолкова сме свикнали с офшорките, колкото както светът през 18-ти и 19-ти век приемаше робския труд за нещо нормално ...
 • ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА БЕДНОСТТА 

  Филипова, Корнелия (Tsenov Publishing House, 2018)
  Превенцията с бедността и социалното изключване е процес, който e пряко свързан с публичните стимули към уязвимите групи лица за постигане на достоен и независим живот. Наличието на трудов доход е една от основните ...
 • СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИЗНОС 

  Пиримова, Вера; Пешев, Петър (Tsenov Publishing House, 2018)
  Настоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични ...
 • BLOCKCHAIN – AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPING NEW BUSINESS MODELS 

  Filipova, Nadezhda (Tsenov Publishing House, 2018)
  Over the last years, the blockchain technology has attracted the attention of both business users and IT specialists. In essence, blockchain or a chain of blocks is a distributed and decentralized database replicated across ...
 • ECONOMIC IMPORTANCE OF INSURABLE RISK 

  Draganov, Hristo; Draganov, Georgi (Tsenov Publishing House, 2018)
  The article presents insurable risk as the necessity which determines the decision of signing an insurance contract. It also outlines all relationships between the insurer and the insured which are presented as the driving ...
 • INFLUENCE OF BRANDS ON PRODUCT SATISFACTION 

  Reshetkova, Atanaska (Tsenov Publishing House, 2018)
  The article reports the results of causal research aiming at studying the influence of brands on the levels of consumer satisfaction with products in the category of fast-moving consumer goods. During the conducted laboratory ...
 • THE INNOVATION RECEPTIVITY OF ENTERPRISES AS THE BASIS OF THEIR ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT 

  Golovanova, Nataliya; Kulikova, Nataliya (Tsenov Publishing House, 2018)
  The paper deals with issues related to the innovation receptivity of enterprises which is indicative of their preparedness and ability to introduce innovations and intensify their innovative activity. High innovation ...
 • PROBABILITY METHODS FOR ASSESSING FINANCIAL RISKS FOR ENTERPRISES 

  Gorbunov, Vladimir; Denisov, Dmitry (Tsenov Publishing House, 2018)
  The paper reviews methods for risk assessment which could be employed in the financial management of enterprises. The set of methods proposed renders it possible to assess the impact which different risk factors upon the ...
 • БЛОКЧЕЙН: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ 

  Филипова, Надежда (Tsenov Publishing House, 2018)
  В статията се представят някои основни концепции и механизми на блокчейн технологията като DLT, консенсус, хеширане и интелигентни договори, както и разновидностите ѝ – публични и частни. На тази база се извеждат фундаменталните ...
 • ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС 

  Драганов, Христо; Драганов, Георги (Tsenov Publishing House, 2018)
  Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя ...
 • ВЛИЯНИЕ НА БРАНДА ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРОДУКТА 

  Решеткова, Атанаска (Tsenov Publishing House, 2018)
  В статията са представени резултатите от каузално изследване, целящо да провери влиянието на бранда върху степента на удовлетвореност на потребителите от продукт в сферата на бързооборотните стоки. Проведен е лабораторен ...
 • ИНОВАТИВНАТА ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ОСНОВА ЗА НЕГОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ 

  Голованова, Наталия; Куликова, Наталия (Tsenov Publishing House, 2018)
  Статията е посветена на въпросите, свързани с иновативната възприемчивост на предприятието, която характеризира неговата готовност и способност за иновативна дейност и повишаване на иновативната активност. Високата иновативна ...
 • ВЕРОЯТНОСТНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ ЗА СТОПАНСКИЯ СУБЕКТ 

  Горбунов, Владимир; Денисов, Дмитрий (Tsenov Publishing House, 2018)
  В статията се разглежда методиката за оценяване нивото на риска в процеса на управление на финансовата дейност на предприятието. Предложената методика позволява да се оцени влиянието на рисковите фактори върху ефективността ...

View more